Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, αποτελεί βασικό παράγοντα της αγοράς αλλά και αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Σήμερα, η κοινωνική διάσταση των επιχειρήσεων είναι σημαντική για την εύρυθμη και κοινωνικά αποδεκτή λειτουργία τους αλλά και για την ανταγωνιστικότητά τους.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αποκαλούμε την εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων σε στρατηγικές που ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Οι στρατηγικές αυτές εκφράζονται έμπρακτα με σχετικές δράσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ

Η επιβίωση ενός οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα του να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, να είναι δηλαδή ένας δυναμικός οργανισμός. Η Ευβοϊκή Ζύμη επενδύει στην κατάρτιση των εργαζομένων φροντίζοντας την δια βίου μάθηση και με στόχους:

 • Τη βελτίωση των υπαρχουσών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η επιχείρηση μέσω καθιερωμένης διαδικασίας παρέχει:

 • Κάθε χρόνο, σε όλους του εργαζομένους, την δια βίου μάθηση και κατάρτιση, μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εντός ή εκτός του χρόνου εργασίας τους.
 • Δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι και να προτείνουν στη διοίκηση σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
 • Άδεια μετ’ αποδοχών για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Εργαζόμενοι με μεγαλύτερο εύρος γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους.
 • Ανάπτυξη βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Εργαζόμενοι που αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.
 • Η εκπαίδευση λειτουργεί ως κίνητρο καλύτερης απόδοσης αλλά και προσέλκυσης εργαζομένων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Οι πρόσθετες παροχές υγείας που παρέχει η Ευβοϊκή Ζύμη, συμπληρώνουν τη δημόσια ασφάλιση και έχουν στόχο τη δημιουργία αυξημένου αισθήματος ασφαλείας για τους εργαζόμενους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη έχει προχωρήσει στην πρόσθετη ασφάλιση των εργαζομένων της μέσω προγράμματος κάλυψης παροχών υγείας που παρέχει στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.

 • Άμεση χρήση ιατροδιαγνωστικών κέντρων με πολύ χαμηλό κόστος.
 • Κάλυψη ιατρικών, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών εξόδων.
 • Καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση ατυχήματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Βέλτιστη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
 • Δημιουργία μεγαλύτερης ικανοποίησης και πίστης των εργαζομένων προς την επιχείρηση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι βασική προϋπόθεση για την Ευβοϊκή Ζύμη και έχει δημιουργήσει πρακτικές πέρα από αυτές που επιβάλλει ο νόμος ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες εργασίας απόλυτης ασφάλειας όλων των εργαζομένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η πολιτική ασφάλειας της Ευβοϊκής Ζύμης στοχεύει σε μηδενικό αριθμό ατυχημάτων, συμβάντων ή επαγγελματικών ασθενειών, με άξονες τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μέσα προστασίας για κάθε εργασία, πρότυπα εργασίας και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται ανάλογα με την φύση της δραστηριότητας και συνεχή εκπαίδευση και προγράμματα για την καλλιέργεια νοοτροπίας ασφαλείας μέσα στην επιχείρηση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Δημιουργία πιο συνειδητοποιημένων εργαζόμενων – πολιτών σε θέματα ασφαλείας που διαδίδουν αυτή την κουλτούρα σε όλο το φάσμα της κοινωνικής τους ζωής και κυρίως στον περίγυρό τους.
 • Ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους της εταιρίας, με προφανή οφέλη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Πρόληψη ατυχημάτων
 • Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας
 • Ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας

ΥΨΗΛΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη ως εταιρία τροφίμων έχει μία επιπλέον υποχρέωση απέναντι στους πελάτες και τους καταναλωτές της ώστε όλα τα προϊόντα που διοχετεύει στην αγορά να είναι απολύτως ασφαλή. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και εφαρμόζει προγράμματα, πέρα από αυτά που ορίζει η νομοθεσία που εγγυούνται την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη έχει υιοθετήσει υψηλότερα στάνταρ διασφάλισης ποιότητας και ελέγχεται ετήσια από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης τροφίμων ISO 22000 – 2005, BRC “Global Standard for Food Safety” και IFS Food Standard (βλέπε ποιότητα παραγωγής πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας).

Πιστοποιητικά Ποιότητας Παραγωγής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Διασφάλιση, από ανεξάρτητο φορέα, της παροχής στους καταναλωτές, προϊόντων υψηλής ποιότητας.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Πλήρης διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία προφίλ ποιοτικής επιχείρησης.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη έχει την ηθική υποχρέωση να υποστηρίζει, τις μικρότερες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, με την μορφή τεχνογνωσίας, παροχής γνώσεων σε θέματα επιχειρηματικά και μετακύλησης των ωφελειών από οικονομίες κλίμακος. Έτσι και οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να αναπτυχθούν αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη παρέχει υποστήριξη σε μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συνεργασία ως προμηθευτής πρώτων υλών ή ημιέτοιμων προϊόντων. Η στήριξη αφορά κυρίως την αγορά πρώτων υλών (αλεύρι, τυριά) ή υλικών συσκευασίας σε καλύτερες τιμές από ότι θα αγόραζαν οι μικρότερες επιχειρήσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Βοηθά μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές και έτσι συντηρούνται επιπλέον θέσεις εργασίας.
 • Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Η επιχείρηση προμηθεύεται τα προϊόντα από τοπικές επιχειρήσεις και σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και σταθερής συνεργασίας με τους τοπικούς προμηθευτές.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια κίνηση που συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ευβοϊκή Ζύμη έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις τρεις μονάδες παραγωγής της, όπως:

 • Τοποθέτηση ειδικών συστημάτων φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Καθοριστική συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας με αυτονόητες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Ελάττωση των αερίων ρύπων.
 • Προστασία των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους από την κατανάλωση ενέργειας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ

Με την ανακύκλωση εννοούμε την διαδικασία μετατροπής απορριμμάτων σε πηγές ενέργειας ή πρώτες ύλες με χρήση επιστημονικών μεθόδων ή επαναχρησιμοποίηση, κατόπιν επεξεργασίας, ορισμένων άχρηστων υλικών ή υλικών συσκευασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη ακολουθεί, συστηματικά, διαδικασίες ανακύκλωσης με πρωταρχικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τις παρακάτω πολιτικές:

 • Ανακύκλωση όλων των συσκευασιών από τις Α΄ ύλες που χρησιμοποιεί.
 • Συνεργασία με τοπικούς κτηνοτρόφους για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Επιλογή των υλικών συσκευασίας των προϊόντων της με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ανακυκλώσιμα και να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των εργαζομένων στην ανακύκλωση.
 • Αποφυγή απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων στο περιβάλλον.
 • Καταπολέμηση της μόλυνσης του εδάφους και του υδάτινου ορίζοντα.
 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης σε θέματα Ε.Κ.Ε..
 • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη ενδιαφέρεται για την τοπική κοινωνία και το αποδεικνύει έμπρακτα με μέτρα όπως η πρόσληψη προσωπικού από την τοπική κοινωνία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ο σεβασμός και η υποστήριξη προς την τοπική κοινωνία αποτελεί μια μακρά παράδοση που έχει ξεκινήσει από την ίδρυση της επιχείρησης. Βασική πολιτική προσλήψεων και απασχόλησης της εταιρίας είναι η εντοπιότητα, δηλαδή η επιλογή εργαζομένων από την τοπική κοινωνία, εφόσον καλύπτουν τα κριτήρια της θέσης εργασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι από την τοπική κοινωνία.
 • Άμεση απασχόληση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων όπως νέοι, γυναίκες.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Ικανοποίηση και πίστη των εργαζομένων στην εταιρία.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη ενδιαφέρεται για την τοπική κοινωνία και το αποδεικνύει έμπρακτα με μέτρα όπως η παροχή γνώσεων σε τοπικά σχολεία. Η γνώση πολλές φορές μεταδίδεται πολύ καλύτερα αν υπάρχει η δυνατότητα της πρακτικής εφαρμογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η δυνατότητα των μαθητών να εκπαιδεύονται μέσω της εμπειρίας ήταν ο κινητήριος μοχλός για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η Ευβοϊκή Ζύμη έχει θέσει της εγκαταστάσεις της στην διάθεση των σχολείων, όπου με προγραμματισμένα ραντεβού, επισκέπτονται και ξεναγούνται οι μαθητές των τοπικών, κυρίως, σχολείων και αποκτούν γνώση για τον τρόπο παραγωγής και αποθήκευσης των προϊόντων που καταναλώνουν και οι ίδιοι με τις οικογένειές τους καθημερινά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Ενίσχυση της μάθησης μέσω της εμπειρίας.
 • Διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Ενδυνάμωση των σχέσεων με την τοπική κοινωνία.
 • Παρουσίαση της επιχείρησης σε μελλοντικούς καταναλωτές.
 • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης στη τοπική κοινωνία.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Οι χορηγίες συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών και κοινωνικών γεγονότων. Εκδηλώνονται με την μορφή οικονομικής στήριξης, ενίσχυσης σε είδος ή παροχής υπηρεσιών από την πλευρά της Ευβοϊκής Ζύμης.

Η συμβολή είναι ακόμα πιο σημαντική επειδή ακολουθείται μια λογική επαναληψιμότητας, συνέχειας και συνέπειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Ευβοϊκή Ζύμη στα πλαίσια των χορηγικών της προσφορών, παρέχει οικονομική υποστήριξη και ενίσχυση σε είδος, στα παρακάτω πεδία χορηγιών:

 • Αθλητικούς τοπικούς συλλόγους, ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
 • Αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Υποστήριξη των αθλητικών σωματείων για να καλυφθούν οι ανάγκες τους.
 • Προετοιμασία των αυριανών πρωταθλητών.
 • Παροχή περισσότερων εναλλακτικών στους νέους ώστε να προσανατολισθούν στον αθλητισμό και να αποφύγουν τις μάστιγες των σύγχρονων κοινωνιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Ευαισθητοποίηση και του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης σε θέματα που αφορούν την αξία του αθλητισμού και την άμιλλα.
 • Επικοινωνία με τα αθλητικά σωματεία και συνεργασία με τοπικούς φορείς.
 • Ενδυνάμωση των σχέσεων με την τοπική κοινωνία.
 • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης στη τοπική κοινωνία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

Η υποστήριξη ασθενών οικονομικά ομάδων εκδηλώνεται με την μορφή οικονομικής στήριξης, ενίσχυσης σε είδος ή παροχής υπηρεσιών από την πλευρά της Ευβοϊκής Ζύμης. Η συμβολή είναι σημαντική επειδή ακολουθείται μια λογική επαναληψιμότητας, συνέχειας και συνέπειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ευθύνη της Ευβοϊκής Ζύμης προς την κοινωνία δεν γίνεται αποσπασματικά, όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή φιλανθρωπία, αλλά έχει στρατηγική, είναι προγραμματισμένη και εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιο αναλυτικά, έχουν υλοποιηθεί προγράμματα από την επιχείρηση, στις παρακάτω δομές:

 • Κοινωνικά παντοπωλεία δήμων
 • Συσσίτια εκκλησιών / δήμων
 • UNESCO
 • Ορφανοτροφεία
 • Άπορες οικογένειες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Βοήθεια σε ασθενείς οικονομικά ομάδες.
 • Προώθηση του εθελοντισμού στο προσωπικό της επιχείρησης.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 • Αντιμετώπιση της εταιρίας ως φορέα που λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για βελτίωση της ποιότητας ζωής υποβαθμισμένων κοινωνικών ομάδων.
 • Ανάπτυξη σχέσεων με τοπικές κοινωνίες.